1900-talet


Allmänt om Finland och Närpes på 1900-talet


Finland kom in i 1900-talet som en del av Ryssland. År 1917 erhöll Finland självständighet och 1918 utkämpade Finland ett inbördeskrig. Efter den oroliga mellankrigstiden hamnade Finland igen i krig. Mellan åren 1939 – 1945 utkämpade Finland tre krig – Vinterkriget, Fortsättningskriget och Lapplandskriget. Efter krigen fick Finland kämpa för självständighet, för neutralitet och plats på den internationella arenan.
Samtidigt gick Finland från jordbruksland till industriland. Och folk flyttade från landsbygden in till städerna. Och Finland blev ett av världens rikaste länder.


Innehåll

Ryska tiden
Finland blir självständigt
Mellankrigstiden
Krigstiden
Kamp för självständighet – neutralitet
Finland efter Sovjets fall


Ryska tiden 1900 – 1917


Finland var under denna tid ett storfurstendöme med den ryska kejsaren som storfurste. Kejsaren hade en stark maktställning. Finland hade visserligen en lantdag, som bestod av fyra ständer, adeln, prästerna borgarna och bönderna. Denna lantdag var en föregångare till riksdagen. Den kunde godkänna lagar, men lagarna skulle godkännas av kejsaren innan de trädde i kraft. Lantdagen moderniserades 1906 då Finland fick allmän och lika rösträtt, vilket även gällde för kvinnor.

I slutskedet av den ryska tiden hade även den ryska kejsaren Nikolaj II och hans rådgivare även tagit intryck av nationalismen. I deras ögon skulle allt som inte var ryskt i det ryska riket förryskas. Finland skulle således förryskas. General Nikolaj Bobrikov utsågs till generalguvernör över Finland med uppdrag att starta ett förryskningsprogram. Programmet kallades februarimanifestet. Det var ett slag i ansiktet på befolkningen.

Konstnären Eetu Isto målade tavlan ”Anfallet”, där den ryska dubbelhövdade örnen anfaller Finlands jungfru. I de chockade landskapen samlade man sig och beslöt att skicka en folkadress med 520.000 namn till kejsaren. En delegation på 500 personer reste till St. Petersburg och vädjade om befrielse från förryskningsåtgärderna. Delegationen togs inte ens emot. De fick snopna resa hem. I delegationen fanns två närpesbor. De var prosten Viktor Dahlberg och häradsnämndemannen Johan Danielsson Nygård.

Närpesborna kom liksom andra i kontakt med förryskningen. Vasa bytte namn till Nikolajstad. En vägvisare mitt i Näsby visade Nikolajstad 80 km. Emigrationen till Amerika försvårades. Ryska eller rysksinnade tjänstemän gav ut inte lika lätt ut pass (= tillstånd för utrikesresa).  Närpesborna liksom finländare överlag reagerade olika på denna förryskning. En del ville anpassa sig till förryskningen (undfallenhetsmän), medan andra höll hårt på lagliga rättigheter (konstitutionella).

Ett exempel på detta genomfördes i Närpes då kommunen inte offentliggjorde den ”olagliga” pogromen om finländare i rysk värnplikt. Närpes kommun fick betala böter för sitt tilltag. Sedan uppstod en gruppering med aktivister som såg aktivt motstånd som enda alternativ. Situationen tillspetsades ännu mera då första världskriget startade år 1914. Ryska soldater placerades ut längs kusten i Finland. Närpes fick sin beskärda del. På Ryssback i Finby och i olika strandbyar placerades ryska soldater med övervakningsuppgifter.


Finland blir självständigt


Första världskriget gick katastrofalt dåligt för Ryssland. Hungersnöd utbröt i landet. Även i Närpes var det brist på mat. I Rysslands huvudstad St. Petersburg utbröt protester och oroligheter. År 1917 tvingades kejsaren att avgå. Statsmaskineriet bröt samman. I St. Petersburg tog kommunisterna med Lenin i spetsen makten. I Finland och i Närpes funderade man på vad som skulle ske.

Den borgerliga regeringen beslöt att utropa Finland till en självständig stat. Detta skede den 6 december 1917. Lenin och kommunisterna godkände självständighetsförklaringen. Nästa fråga var vad man skulle göra med de ryska soldaterna som fanns i landet.

 

I Finland ökade även oroligheterna och en allmän känsla av otrygghet. Bland de högerinriktade människorna bildades en skyddskår, som skulle hålla ordningen och eventuellt avväpna de ryska soldaterna som fanns i landet. Bland socialdemokraterna bildades röda garden, av vilka många ville starta en revolution såsom i Ryssland.

 

I Närpes bildades endast skyddskårer. I januari 1918 utbröt krig mellan skyddskårerna och de röda gardena. De rödas revolution misslyckades. Finland förblev borgerligt.

 


Mellankrigstiden


På 1920-1930-talen kämpade Finland med sin roll som självständig nation. Såren efter inbördeskriget var svåra att läka och kommunisterna var nu förbjudna i Finland. På 1920-talet hade man dessutom en förbudslag mot brännvin. De flesta ansåg att det var fel att förbjuda brännvin och spriten flödade som aldrig förr. I kustbyarna drog man nytta av förbudet och förtjänade pengar på att smuggla brännvin. I Europa vann odemokratiska partier makt i t.ex. Tyskland och Italien. I Finland gjordes även ett försök till att starta ett dylikt parti. Det kallades för Lapporörelsen.

Det fick inte så stort inflytande och Finland bevarade sin demokrati. Närpes gick en egen väg och valde en fredsvän till kyrkoherde. Det var Edvin Stenwall.

 


Krigstiden


I slutet på 1930-talet uppenbarade sig mörka moln på Finlands himmel. Det andra världskriget kom allt närmare i och med de tyska nazisterna och Adolf Hitlers aggressiva politik. I denna situation kände sig Finland osäkert. Det blev allt värre då Hitler och Stalin slöt en nonaggressionspakt 1939. I ett hemligt tillägg delade dessa herrar upp Östeuropa i intresseområden. Se bifogad karta!

Finland hamnade i Stalins område. Snart ville Stalin ha gränsjusteringar, vilket Finland inte gick med på. Det betydde krig då Sovjet anföll och Vinterkriget startade.

Finland förlorade, men vi bevarade självständigheten. Då Tyskland anföll Sovjet 1941 gick Finland med på Tysklands sida för att ta tillbaka förlorade områden. Detta krig slutade även med förlust 1944. Det slutade med ännu flera förlorade områden och 400.000 flyktingar från Karelen och östra delar av Finland.

 

 

 

 


Kamp för självständighet och neutralitet


 

Efter krigen var många finländare rädda för att Sovjet skulle göra Finland till ett kommunistiskt land. År 1948 sade Hertta Kuusinen att Tjeckoslovakiens väg är även Finlands väg. Hela Östeuropa hade förvandlats till folkdemokratier, kommunistiska stater. Finland blev dock den enda staten med gemensam gräns med Sovjet som klarade sig utan att bli helt beroende av Sovjet. Finland var dock tvunget att skriva under en Vänskaps- säkerhets- och biståndspakt med Sovjet. I Finland ansåg man att den stora björnen i öst inte fick väckas.

Politiskt kallades denna linje för Paasikivi—Kekkonenlinjen. I Europa sade man att Finland var finlandiserat. Men denna balanseringspolitik gjorde att Finland kunde bevara sin självständighet och en neutralitet.

Rädslan för Sovjet satt dock djupt rotat i folks medvetande. Då Sovjet 1961 ville inleda konsultationer enligt vsb-paktens stadganden, såg folk detta som en början på en kommande annektering. Händelsen kallades notkrisen. Från Närpes var det många familjer som packade kappsäcken och for till Sverige. Lyckligtvis kunde Kekkonen lugna ner denna situation.

Ekonomiskt gick det bra för Finland efter krigen. Främst skogs-, och metallindustrin lyfte upp Finlands ekonomi. Finland gick med i ekonomiska organisationer som EFTA och EEC. Finland närmade sig Västeuropa. År 1993 bildades Europeiska unionen av EEC. Finland gick då med i EEC.

Då Nokia på 1990-talet började tillverka sina telefoner, gick det speciellt bra. Efterkrigstida Finland har dock präglats av ekonomiska kriser. Det har varit många uppgångar, men även nedgångar. Ibland har kriserna berott på vår stora granne i öst.


Finland efter Sovjets fall


Det socialistiska systemet i Sovjet föll sönder 1991. Den socialistiska staten försvann. I Finland konstaterade president Mauno Koivisto att vsb-pakten inte längre gällde. Det kändes befriande för många i Finland. Finland kunde gå vidare som ett av de mest välmående länderna i världen. Med ett ökat välstånd har Finland blivit ett attraktivt land för de många flyktingar som söker sig till Europa. För Närpes har dessutom uppstått en ökande arbetskraftsinvandring.  I 2000-talets växthus i Närpes plockas de flesta gurkorna och tomaterna av människor med utländsk bakgrund. Den gamla emigrationen har bytts ut till en immigration.

 

 

Sidebar