Övriga föreningar


 


 

Innehåll

Marthaföreningar
Närpes fredsförening
Föreningarna Lions, Rotary och Zonta
Röda korset
Hoppets Stjärna
Folkhälsan
4 H-föreningar
Föreningen Norden
Övriga

Marthaföreningar

I början på 1900-talet uppstod marthaföreningar i snart sagt varje by. Från början strävade föreningarna till att ge husmödrarna kunskaper och färdigheter för att kunna sköta ett hem på bästa möjliga sätt. Martharörelsen har bl.a. gett ut en välkänd kokbok, Marthas kokbok. Nu betonar man en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Marthaföreningarnas målsättningar har varit hållbara och därför finns de kvar i de flesta byar.

 

 

Närpesnejdens fredsförening

År 1927 började pastor Edvin Stenwall ge ut tidskriften Frid på jorden. Den bidrog till att väcka intresset för fredens sak i Närpes. Tidningens budskap bar frukt, man bildade nu en fredsförening. De första åren var väldigt svåra. Lapporörelsen blev stark i Österbotten och den motarbetade alla tankar på en fredlig utveckling. Lapporörelsen hade bland annat sammankallat ett möte för att dryfta åtgärder mot Stenwall och hans fredsrörelse. Den var ju ”till skada för vårt land och dess försvarsväsende”. Reaktionen mot Lapporörelsens tilltag blev stort. Till ett möte i Finby uf:s lokal kom 500 personer för att uttala sitt stöd för Stenwall. Några män ur Lapporörelsen kom även till Stenwalls hem i Finby för att skjutsa honom till östgränsen. Stenwall förstod vilka gäster som var på kommande och hoppade ut genom ett fönster och sprang till sina grannar. Kampen om Stenwall kulminerade i valet av kyrkoherde 1938. (Se kapitlet om politik på 1920-1930-talen).

Lions, Rotary och Zonta

Dessa tre föreningar har sin upprinnelse i USA. De vill verka för förståelse mellan folk och nationer.
Alla har en omfattande verksamhet för välgörenhet.

Rotary har som sin stora välgörenhetskampanj för att utrota sjukdomen polio.

Lions kämpar i sin nordiska kampanj för rent vatten och för Östersjön.

Zonta är närmast en systerorganisation till Rotary med liknande målsättningar i sin verksamhet. Rotary och Lions var av gammalt enbart för manliga medlemmar och Zonta för kvinnliga medlemmar.

Under 2000-talet har kvinnliga medlemmar kunnat söka sig till Lions och Rotary.

 

I Närpes har Rotary uppfört en reklampelare vid riksväg 8, vars vinst delas ut till välgörande ändamål åt ungdomar i Närpes

 

 

 

 

 

 

 

 

Röda Korset

I början av 1950-talet bildades i såväl Närpes som Pörtom och Övermark Röda Kors-avdelningar. De är underavdelningar till Finlands Röda Kors. Inom Röda Korset bedriver man en omfattande upplysnings- och hjälpverksamhet. Man ordnar kurser i Första hjälp och skickar omfattande hjälp till katastrofområden. I Närpes skötte Röda korset under en lång tid ambulanstransporter. Nuförtiden är en viktig verksamhetsform att samla in kläder och bruksföremål. Dessa ges till hjälpbehövande eller säljes på en loppis i Näsby. En annan inkomstbringande verksamhet är hungerdagsinsamlingen.

Hoppets Stjärna

Hoppets stjärna är en förening som samlar in kläder och andra nyttoartiklar i samhället. Dessa ges sedan åt hjälpbehövande både i hemlandet och i utlandet.

Föreningen är aktiv i Vasa och i Närpes, det finns affärer i båda orterna. Affärerna säljer på second hand-basis och vinsten går främst till transporter till hjälpbehövande.

Man samarbetar ofta med sociala myndigheter i hjälpbehövande länder. Från Närpes går hjälpen oftast till Litauen.

.

Folkhälsan

Samfundet för Folkhälsan i Finland bildades 1921 i avsikt ”att verka för danandet av ett andligen och kroppsligen starkt släkte i svenskbygden i Finland”. Närpes följde upp dessa tankar och startade en egen förening, Folkhälsan i Närpes. Det förebyggande hälsovårdsarbetet inleddes med kurser i spädbarnsvård. Man ivrade för barnträdgårdsverksamhet och 1949 invigdes en hälsogård i Näsby. Snart sagt alla närpesbarn har lärt sig att simma i kurser som Folkhälsan har arrangerat. Under de senaste åren har föreningen låtit bygga ett radhus för pensionärsboende vid Nybro Det senaste projektet var ett höghus för pensionärer och en barnträdgård i samband med Mitt i Stan-huset.

 

 

4H-föreningar

4 H klubbar kallades ibland för lantbruksklubbar. Idéen kom från USA och upptogs i Finland på 1920-talet.

På 1930-talet bildades klubbar i Närpes, Pörtom och Övermark. Från början var det meningen att barnen skulle få ett stycke land som de kunde bruka och skörda. Nuförtiden är verksamheten mera omfattande. Barnen kan ha husdjur eller rävar och minkar. Barnen kan delta i matlagnings,- traktor- eller hobbykurser.Lägerverksamhet sommartid hör också till programmet.

De fyra H:na betyder Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa, d.v.s. förmågan att självständigt tänka, ha medkänsla, lära sig att arbeta praktiskt och att ha en sund livsföring.

 

 

Föreningen Norden

Denna förening bildades 1947 för att knyta vänskapsband till de nordiska grannländer och den sprider upplysning om de nordiska grannländerna. Inom ramen för samarbetet har ett system med vänorter skapats. Närpes har vänorter i Sverige (Västervik), Bamble i Norge, Tönder i Danmark och Akranäs på Isla.

 

 

Övriga

Ovan redovisade föreningar är inte de enda i Närpes. Föreningar bildas och föreningar har obetydlig verksamhet. En och annan förening självdör, då de första entusiasterna slutar. Som exempel kan nämnas en radioamatörklubb, Närpes Filatelister, NACC (Närpes American Car Club) o.s.v. Samfundet Finland Sovjetunionen har dött ut i och med att Sovjet försvann.

 

 

Sidebar