PÖRTOM OCH ÖVERMARK FÖRSAMLINGAR

Storsocknen Närpes var vidsträckt och resan till kyrkan blev lång för befolkningen i de avsides områdena. Med ökande befolkning i storsocknen växte önskemålen om egna församlingar och präster. Eftersom det ansågs som obligatoriskt att närvara vid högmässan, blev det även utrymmesbrist i kyrkan med den ökande befolkningen. Pörtom fick bilda en egen kapellförsamling 1704.


Innehåll

PÖRTOM FÖRSAMLING
ÖVERMARK FÖRSAMLING


Pörtom församling


När utbyggnaden av Närpes kyrka blev aktuell på 1600-talet, beslöt pörtomborna att bygga en egen kyrka. Utan lov från myndigheterna byggde de en kapellkyrka omkring år 1650. Den var belägen på den gamla begravningsplanen vid Närpes å. Den rymde 100 personer, vilket räckte till på denna tid.

År 1704 fick man i Pörtom tillstånd att bilda en egen kapellförsamling. Från Närpes kom en präst (oftast kaplanen) för att förrätta gudstjänst i den gamla kyrkan. Han kom varannan eller var tredje söndag. I takt med att den gamla kyrkan förföll, väcktes intresset för att bygga en ny kyrka. En sådan blev färdig år 1783. Det är den kyrkan som finns i Pörtom i dag. Pörtom hörde till Närpes kyrksocken i 300 år.

 

 

 

 

 

 

 

I mitten av 1800-talet ville pörtomborna att deras församling skulle få höra till Malax pastorat. Deras motivering var att det var kortare väg till Malax, nu då den nya landsvägen var byggd. Anhållan avslogs. Men pörtomborna gav sig inte. De arbetade nu för att få bli ett eget pastorat. Efter en del turer i ärendet kunde i alla fall senaten godkänna 1859 att Pörtom blev ett pastorat och 1862 fick de egen kyrkoherde.

 

 


Övermark församling


Av gammalt hade man kyrkoplikt, dvs man måste närvara vid gudstjänsterna. För övermarkborna med lång kyrkoväg var detta svårt att följa. Redan 1674 omnämns en läsestuga i Övermark. I detta hus, som blev ett bönehus, förrättade övermarkborna egna gudstjänster. Läsestugan blev en viktig samlingslokal för övermarkborna.

Kyrkan i Pörtom fick även betydelse för Övermark. Övermarkborna började besöka kyrkan i Pörtom. Och predikanten i Pörtom betjänade övermarkborna en och annan vecka i bönehuset i Övermark.  Predikanterna från Närpes besökte likaså bönehuset då och då. Nybyggarna i Överträsk betjänade sig en tid av kyrkliga tjänster uteslutande av kyrka och präst i Pörtom.

Behovet på en egen kyrka i Övermark uppstod egentligen inte i Övermark utan för att Närpes kyrka blev för liten. År 1805 föreslogs som lösning en ny kyrka i Övermark. Då man kom till pengarna tog det stopp.

År 1863 togs frågan om en kyrka upp av Övermarks egna representanter i sockenstämman. Sockenstämmans sysslomän biföll förslaget. Alla skulle delta i betalningen. Då övermarkborna ville ha en tegelkyrka blev det stopp. Det fick duga med trä. År 1871 fattade den kejserliga senaten slutligen ett beslut om hur frågan skulle lösas.  Övermark skulle få bilda ett eget pastorat och bygga en träkyrka. Nu avskildes Övermark och Överträsk byar, samt Stenfors hemman från Öster-Yttermark by till ett självständigt pastorat. Övermark blev nu en självständig socken.

År I878 blev den nuvarande kyrkan färdigbyggd.

 

Sidebar