Yttermark

En egen kommun?

En ändring i den kommunala beskattningen från år 1910 utlöste så småningom ett intresse i Yttermark på att få en egen kommun. I Yttermark ansåg man ”att det fanns ett stolt sinne där folk borde få stå på egna ben”. Alltså inledde man en process med slutmålet att Yttermark skulle ha en egen kommun.


 

Innehåll

Orsaker
Process
Beslut


Orsaker


Den kommunala beskattningen reformerades 1910. Yttermarkborna tyckte att de missgynnades av reformen. De ansåg att de fick förhållandevis höga skatter.

De ansåg också att kommunen borde överta skötseln av de långa byvägarna i Yttermark. Man framhöll att det fanns många egna inrättningar som bättre kunde skötas lokalt.

Det var sparbank, andelsmejeri, andelshandel, post, byagård, spannmålslånemagasin, elektrisk kraftcentral, kvarn, såganläggningar m.m. Missnöjet ledde till att de ansåg att lösningen fanns i bildandet av en egen kommun i Yttermark.


Process


I december 1926 hölls ett bymöte för att höra befolkningens åsikt i denna fråga. Vidstående annons infördes i Kaskö Tidning.

Elis Gull ledde mötet och han var den mest aktiva i detta ärende. Vid mötet valdes en grupp med uppgift att driva på denna fråga. I gruppen invaldes Elis Gull, Axel Pellfolk, Johannes Uljens, Alfred Gull och Fritiof Pellas.

Denna grupp befullmäktigades att skicka en anhållan till statsrådet. Det framhölls i anhållan att Yttermark med sitt isolerade läge, dess stora utsträckning och dess talrika befolkning med 274 hemman och 2 576 personer kräver en egen styrelse. Man ansåg också att yttermarkborna har ett eget stolt kynne och läggning. Men speciellt missnöjet med beskattningen och vägarna krävde en egen kommun.

 

Yttermarkbornas anhållan kom upp i Närpes fullmäktige den 16 april 1927. Som väntat föreslog fullmäktige ett avslag på anhållan. En skrivelse sändes in till statsrådet.


Beslut


Den 6 oktober 1927 svarade statsrådet negativt på Yttermarks anhållan. Från statsrådets sida ville man inte avskilja så små kommuner. Det gjorde man endast i  ”ytterst ömmande och vägande fall”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidebar